පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන, පෙර පාසල් හා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන, පාසල් යටිතල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයබාගත කිරීම්


හදිසි විපත් ආධාර

Form


සෙවණ සරණ කැපකරු මාපිය ක්‍රමය

Form


වෛද්‍ය ආධාර

Form


පසුවිපරම් ක්‍රියාවලිය - ආධාර ප්‍රගති ආකෘතිය

Form


පසුවිපරම් ක්‍රියාවලිය - අධ්‍යාපන උපකරණ දරුවන් වෙත ලබාදීම පිලීබඳ ප්‍රගති ආකෘතිය

Form


නිවුන් දරු ආධාර

Form


නැණදිරිය අධ්‍යාපන ශිෂ්‍යත්ව ක්‍රමය

Form


ජාතික ළමා සංවර්ධන අරමුදල් ආධාර

Form


කැපකරු දෙගුරු වැඩසටහන

Form


ආධාර පාස්පොත් දරුවන් වෙත භාරදීම පිලිබඳ තොරතුරු ආකෘතිය

Form


කැපකරු පෝරමය

Form