පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාත්‍යාංශයතොරතුරු නිලධාරීන්ගේ විස්තර

නම් කරන ලද නිලධාරියා

ගයනි කෞෂල්‍යා විජේසිංහ මහත්මිය

කොමසාරිස්

3 වන මහල,

සෙත්සිරිපාය අදියර II,

බත්තරමුල්ල

දු.අ. : 011-2187283

 

තොරතුරු නිලධාරියා

අරුණෝද එන්. බෝපගමගේ මහතා

නියෝජ්‍ය කොමසාරිස්

3 වන මහල,

සෙත්සිරිපාය අදියර II,

බත්තරමුල්ල

දු.අ. : 011-2186114

 

 

 
අප හා එක් වන්න

අප අමතන්න

  • පරිවාස හා ළමාරක්‍ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
  • 3 වන මහල, සෙත්සිරිපාය, දෙවන අදියර,
  • බත්තරමුල්ල.
  • +94 11 2186 062/ 11 3082 483
  • +94 11 218 7285
  • pcc@sltnet.lk