පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාත්‍යාංශයසංවර්ධන වැඩසටහන්

1. ළමා අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ මෙහෙයුම් කමිටු

1991 දී ශ්‍රී ලංකාව විසින් එක්සත් ජාතීන්ගේ විශ්ව ළමා අයිතිවාසිකම් ප්‍රඥප්තියට අත්සන් කිරීමෙන් පසු මෙරට දරුවන්ගේ අයිතිවාසිකම් සුරක්‍ෂිත කිරීම සඳහා සුදුසු පියවරක් හදුන්වා දීමට රජයට සිදුවිය. පරිපාලනමය වශයෙන් ශක්තිමත් ක්‍රමවේද හදුන්වා දෙමින් සමාජ ව්‍යුහයන් ශක්තිමත් කරමින් දරුවන්ගේ ආරක්ෂාව සහ අයිතිවාසිකම් සුරක්ෂිත කිරීම සදහා ප්‍රජා මූලික මැදිහත් වීම තහවුරු කිරීමට අවශ්‍ය නව වැඩසටහන් හදුන්වා දුනි. ඒ අනුව ළමා අයිතිවාසිකම්  පිළිබද මෙහෙයුම් කමිටුව ස්ථාපිත කරන ලදි. මේ සදහා 2000 වසරේදී සමාජ සේවා අමාත්‍යාංශය මඟින් අංක MSS/3/4/161 දරණ චක්‍රලේඛය නිකුත් කරන ලද අතර මෙම දෙපාර්තමේන්තුව විසින්  අංක PCC/CROP/11/3/4 දරණ චක්‍රලේඛය මඟින් නැවත කෙටුම්පත් කරන ලදි.

ජාතික මෙහෙයුම් කමිටුව, පළාත් මෙහෙයුම් කමිටුව, දිස්ත්‍රික් ළමා සංවර්ධන කමිටුව, ප්‍රාදේශීය මෙහෙයුම් කමිටුව සහ ග්‍රාමීය ළමා සංවර්ධන කමිටුව යන ස්ථරයන් තුල මෙම කමිටු ව්‍යුහන් ක්‍රියාත්මක වේ. ළමුන්ට ජීවත්වීම සඳහා සුවදායී පරිසරයක් නිර්මාණය කිරීම අරමුණු කරගෙන ක්‍රියාත්මක කරන ලද මෙම වැඩසටහනේදී කමිටු ශක්තිමත් කිරීම තුළ ළමා අයිතිවාසිකම් සුරක්‍ෂිත කිරීම සඳහා වූ ආදර්ශ ගම්මාන වැඩසටහන මෙන්ම, ළමා සහභාගීත්වය පුළුල් කිරීම සඳහා වූ ළමා සමාජ වැඩසටහනේ ද ක්‍රමික දියුණුවක් ඇති කිරීම ද මෙමඟින් බලාපොරොත්තු වූ දෙවන ප්‍රතිඵලයයි.

 

2. ළමා සමාජ හා ළමා සභාව පිහිටුවීමේ ව්‍යාපෘතිය

ළමා අයිතිවාසිකම් ප්‍රඥප්තියේ සඳහන්ව ඇති පරිදි 12,13,14 යන ව්‍යවස්ථාවන් මගින් ආවරණය වන ළමයින්ගේ සහභාගීත්ව අයිතිය තහවුරු කරමින් ළමයින් බලගැන්වීමේ ප්‍රධාන අරමුණින් යුතුව 2007 වර්ෂයේ ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාශ මට්ටමින් ළමා සමාජ පිහිටුවන ලදි. මෙසේ පිහිටුවා ගන්නා ලද ළමා සමාජ තුළින් දරුවන්ගේ සංවර්ධනයට, සාරධර්ම වර්ධනයට, කුසලතා වර්ධනයට අදාළ වැඩසටහන් රාශියක් සෑම ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාශයකම ක්‍රියාත්මක කර ඇත.

ප්‍රාදේශීය ලේකම්  කොට්ඨාශ මට්ටමින් පිහිටුවා ඇති ළමා සමාජ ඒකරාශී කරගනිමින් ප්‍රාදේශීය ළමා සභා ද, ප්‍රාදේශීය ළමා සභාවේ නිලධාරී මණ්ඩලයේ එකතුවෙන් දිස්ත්‍රික් ළමා සභා ද මේ වන විට පිහිටුවා ඇත. සෑම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයකම ප්‍රාදේශීය ළමා සභාවක් හා සෑම දිස්ත්‍රික්කයකම දිස්ත්‍රික් ළමා සභාවක් ද මේ වන විට පිහිටුවා ඇත. දිස්ත්‍රික් ළමා සභාවල එකතුවෙන් ජාතික ළමා සභාවක්ද ස්ථාපිත කර ඇත. ළමා සමාජ මගින් දරුවන්ට කුසලතා සංවර්ධන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම, ළමා සමාජ වල පුස්තකාල වලට පොත් ලබා දීම, යහගුණ ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කර ඇත.

 

3. ආදර්ශ ළමා ගම්මාන වැඩසටහන

ප්‍රජා මූලික ළමා රක්ෂණ ක්‍රියාවලිය තහවුරු කිරීම සඳහා සෑම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයකින්ම තෝරා ගන්නා ලද ගම්මානයක ළමා අයිතීන් සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා වන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා මෙම වැඩසටහන යටතේ ප්‍රතිපාදන වෙන් කර ඇත. මේ යටතේ විවිධ රාජ්‍ය නිළධාරීන්ගේ මැදිහත් වීම යටතේ එම ගම්මානය තුළ සෑම  ළමයකුගේම සංවර්ධනය, පැවැත්ම , ආරක්ෂාව හා සහභාගිත්වය යන අයිතීන් සුරක්ෂිත කිරීමේ ලා වන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කළ යුතුය.

මේ සඳහා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ මට්ටමින් ක්‍රියාත්මක කළ හැකි ව්‍යාපෘති වාර්තා ගෙන්වා ගත් අතර එකී අවශ්‍යතාවය මත ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ 311 ක් සඳහා ළමා හිමිකම් නිලධාරීන් 352 ක් වෙනුවෙන් රු.5000.00 බැගින් ප්‍රතිපාදන වෙන් කරන ලදී.

 

4. ළමා මිතුරු මධ්‍යස්ථාන

අවදානම් සහගත පවුල් පරිසරය තුළ හුදකලාවන දරුවන්ගේ ආරක්ෂාව තහවුරු කරමින් ඔවුන් තමන්ගේ විවේක කාලය ආරක්ෂිතව ගත කිරීමට මෙම මධ්‍යස්ථානයන් හි අවශ්‍ය රැකවරණය ලබා දේ. දෙමාපියන්  දෙදෙ‍නාම තම නිවෙස් වලින් බැහැරව කටයුතු කරන අවස්ථා වලදී දරුවන් ගේ ආරක්ෂාව මෙන්ම දැනුම, කුසලතාවයන් වර්ධනය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය පහසුකම් ලබා දේ. මෙහිදී පුස්තකාල, ගෘහස්ථ ක්‍රීඩා මෙන්ම බාහිර ක්‍රීඩා ක්‍රියාකාරකම් වල නිරත වීමේ භාග්‍යය ද මොවුන්ට ලැබේ.

 

5. දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන්

දරුවන් යනු වයස අනුරුදු 18ට අඩු සෑම මනුෂ්‍යයෙක්ටම අදහස් වේ. දරුවන්ගේ ළමා අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම උදෙසා මෙන්ම ඔවුන්ට එරෙහිව සිදුවන ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියාවන්, හිංසනයන් වලින් ආරක්ෂා කිරීම අප දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධාන වගකීමකි. මෙම වගකීම් ඉටු කරමින් දරුවන්ට වඩා හිතකාමී හෙට දවසක් උරුම කරදීම සඳහා දරුවන් සවිබල ගැන්විය යුතුය.

මෙම අරමුණු පදනම් කරගෙන කාලීනව ඇතිවන ගැටළුත් අවම කිරීම හා දරුවන්ගේ දැනුම වර්ධනය කිරීම සඳහා විවිධ මාතෘකාවන් ඔස්සේ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් සංවිධානය කර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ මට්ටමෙන් ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබේ. මෙහිදී විවිධ සමාජ ව්‍යුහයන් ඉලක්ක කර ගනී. 

උදා :-

  1. දරුවන්
  2. දෙමාපියන් හා වැඩිහිටියන්
  3. විවිධ වෘත්තිකයව්
  4. ප්‍රජාවන්

මෙමගින් වාර්ෂිකව විවිධ සමාජ අවශ්‍යතා පදනම් කොට ගනිමින් සාධනීය ප්‍රවේශයක් තුලින් ළමුන්ගේ ආරක්ෂාව සහ අයිතීන් සුරක්ෂිත කිරීම උදෙසා සුවිශේෂි මාතෘකා ඔස්සේ දැනුවත් කිරීම් සිදු කරනු ලබයි.

 

6. ආරක්ෂණ සැලසුම් සකස් කිරීම

අවදානම් තත්වයේ පසුවන දරුවන් සඳහා දිගු කාලීනව ආරක්ෂාව සහතික කිරීමේ වැඩ පිළිවෙල ආරක්ෂණ සැලසුම් සකස් කිරීමයි. ළමා ආරක්ෂාව සහතික කිරීමේ ශිල්පීය ක්‍රමවේදයක් ලෙස මෙහි අවශ්‍යතාව මතු වන්නේ 2011  වර්ෂයේ දී දීප ව්‍යාප්තව කරන ලද අවදානම් ළමුන් හදුනා ගැනීම පිළිබඳ වු සමීක්ෂණය තුළින් විශාල ළමුන් සංඛ්‍යාවක් හඳුනා ගැනීමට ලැබීම හේතුවෙනි.

මේ ආකාරයට හඳුනා ගන්නා ලද දරුවන්ගේ අවදානම් තත්වයන් විවිධ විය. ඔවුන්ගේ අවදානම් තත්වයට අනුව එම අවදානම් තත්වයෙන් අහෝසි කර ආරක්ෂාව සහතික කිරීම සඳහා ආරක්ෂණ සැලසුම් සකස් කිරීම සිදු කරයි. එය කෙටි කාලීනව මෙන්ම වසර කීපයක් පුරා දිගු කාලීනවද ක්‍රියාත්මක කිරීමට සිදුවන අතර ළමා හිමිකම් ප්‍රවර්ධන නිළධාරීන් හා ළමා හිමිකම් ප්‍රවර්ධන සහකාරවරුන් පසු විපරම් කිරීම සිදු කරනු ලබයි.

මෙම ආරක්ෂණ සැලසුම් සකස් කිරීමේ සිට ක්‍රියාත්මක කිරීම හා ඇගැයීම ඇතුළු සියළු කටයුතු වලදී වෙනත් ක්ෂේත්‍ර නිලධාරීන් ගේ සහය ද ලබා ගනු ලැබේ. ළමා ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීමේ දී තනි පුද්ගලයකුට වඩා ඒකාබද්ධ ප්‍රවේශයක් තුළ ක්‍රියා කිරීමේ ඇති වැදගත්කම මේ තුළින් අවධාරණය කර ඇත.

මෙම ආරක්ෂණ සැළසුම් සකස් කිරීම තුළින් දරුවාට ආරක්ෂාව සහ සංවර්ධනය ලැබෙන අතරම පවුල නගා සිටුවීම ද සිදුවෙයි.  විශේෂයෙන් දරුවන්ගේ පෝෂණය හා සංවර්ධනයට අවශ්‍ය පවුලේ ආදායම් මාර්ග වැඩි දියුණු කිරීම සනීපාරක්ෂක පහසුකම් වර්ධනය මෙන්ම අධ්‍යාපන තත්ත්වය නගා සිටුවීම සඳහා ද අවශ්‍ය පහසුකම් සපයා දීමට මේ තුළින් හැකියාව ලැබී ඇත.

 

7. ළමා කේන්ද්‍රීය ආපදා අවදානම් අවමකරණ වැඩසටහන

ශ්‍රී ලංකාව ආපදා අවදානම් කලාපීය රටක් ලෙස හදුනාගෙන ඇති අතර මෑත ඉතිහාසය තුළ ශ්‍රී ලාංකීය සමාජයට විවිධ වූ ස්වභාවික ආපදා තත්ත්වයන්ට මුහුණ පෑමට සිදුවිය. ඉන්දියන් සාගරය තුළ ඉතා කුඩා දිවයිනක් ලෙස පිහිටා ඇති ශ්‍රී ලංකාවෙහි දේශගුණික සහ කාළගුණික විපර්යාසයට  ප්‍රධාන වශයෙන් නිරිත දිග සහ ඊසාන දිග මොසම් වර්ෂාවන් හේතු වේ. අධික වර්ෂාව හේතුවෙන් හටගන්නා වූ ගංවතුර, නාය යෑම්, ජල ගැලීම්, මෙන්ම නියගය, සුළි සුළං සහ වෙනත් උවදුරු ද වසර මුළුල්ලෙහිම දක්නට ලැබේ. මීට අමතරව මිනිසා විසින් දැනුවත්ව හෝ නොදැනුවත්ව සිදුකරනු ලබන සහ ඔවුනට මුහුණ පෑමට සිදුවන ආපදාවන් ද බහුලව දක්නට ලැබේ. කෙසේ වෙතත් මෙවැනි අවස්ථාවන්හිදි බහුල වශයෙන් අවදානමට ලක්වනුයේ දරුවන්  බව ආශ්‍රිත දත්ත අවධාරණය කරයි

එක්සත් ජාතීන්ගේ ළමා අයිතිවාසිකම් සම්මුතිය අනුව ඕනෑම අවස්ථාවකදී  දරුවන්ගේ අයිතිවාසිකම් සුරක්ෂිත කිරීම අත්‍යවශ්‍ය වන අතර ඒ සදහා රජය බැදී සිටී. ඒ අනුව මෙම සම්මුතිය ක්‍රියාත්මක කරන සහ දරුවන්ගේ අයිතිවාසිකම් සුරක්ෂිත කිරීම උදෙසා කටයුතු කරන රාජ්‍ය ආයතනයක් ලෙස මෙම දෙපාර්තමේන්තුව ආපදා අවස්ථාවන්හිදි දරුවන්ගේ අයිතිවාසිකම් සුරක්ෂිත කිරීමේ ක්‍රමෝපායක් ලෙස  ළමා කේන්ද්‍රීය ආපදා අවදානම් අවමකරණ වැඩසටහන හදුන්වා දී ඇත.

මෙම වැඩසටහනෙහි සුවිශේෂත්වය වනුයේ දරුවන් විසින් තමා සහ තම ප්‍රජාව මුහුණපාන  ආපදා අවදානම් තත්ත්වයන් හදුනා ගැනීමත් ඉන් සිදුවන බලපෑම අවම කර ගැනීමට අවශ්‍ය පෙරසුදානම් ශක්තිමත් දරුවන්  මැදිහත්වීමයි. මේ සදහා ග්‍රාමීය මට්ටමින් ව්‍යාපෘති හදුනා ගනිමින් ඒවා ක්‍රියාත්මක කිරීමට දරුවන්ට අවස්ථාව උදාවේ. මෙම දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන ළමා සමාජ සහ ළමා සභා වැඩසටහන හා සම්බන්ධවී සිටින දරුවන් මගින් ළමා කේන්ද්‍රී ආපදා අවදානම් අවමකරණය වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරනු ලබයි.

 

8. ළමා මූලික පර්යේෂණ

ළමයින් විමසිලිමත්ය. තාර්කික මෙන්ම සහකම්පිත විශ්ලේෂණයන් ඔවුන් තුළ බොහෝ විට දැකගත හැක. දරුවන්ගේ අයිතිවාසිකම් සුරක්ෂිත කිරීමත් ඒවා උල්ලංඝණය වූ විට එහි යථා ස්වරූපය තුළ දරුවන් හිංසනයට පත්වන ආකාරයත් සැබැන්ම අත්දකින්නේ දරුවන්මය. එමනිසා දරුවන් අරඹයා ඇති ගැටළු සහ ඒවාට නිසි විසදුම් සොයා ගැනීමටත් හැකි වන්නේ ඔවුනටමය. ළමා මූළික පර්යේෂණ වැඩසටහන ඒ සදහා අවස්ථාව ලබාදෙයි. පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් හදුන්වා දුන් දිස්ත්‍රික්  ළමා  සහා වැඩසටහන ඔස්සේ ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන මෙම වැඩසටහනෙහි මුඛ්‍ය පරමාර්ථය වන්නේ සිය දිස්ත්‍රික්කය තුළ දරුවන් කෙරෙහි බලපාන්නා වූ සෘණාත්මක තත්ත්වයක් පිළිබද අධ්‍යනයක් කොට එයට විසදුම් ඔවුන් විසින්ම යෝජනා කොට ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය මැදිහත්වීම ශක්තිමත් කිරීමයි. සාක්ෂි පදනම් කොටගත් ප්‍රවේශයන් හදුනා ගැනීමත් ඒ සදහා දරුවන් යොමු කරමින් ඔවුනගේ දැනුම වර්ධනය කිරීමත්  මෙම වැඩසටහනින් දරුවන් ලබා ගන්නා සාධනීය අත්දැකීම් අතර වෙයි. පර්යේෂණ යන්න දරුවන් අතර ඉතා ප්‍රචලිත නොවූවද මෙම වැඩසටහන තුළින් දරුවන්ගේ උනන්දුව සහ උත්සාහයත් සිය හිතමිතුරන්ගේ සුබ සාධනය උදෙසා මැදිහත්විය හැකිවීමත් ඔවුන් මෙම වැඩසටහනට ඇති රුචිකත්වය මොනවට කියාපායි.
අප හා එක් වන්න

අප අමතන්න

  • පරිවාස හා ළමාරක්‍ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
  • 3 වන මහල, සෙත්සිරිපාය, දෙවන අදියර,
  • බත්තරමුල්ල.
  • +94 11 2186 062/ 11 3082 483
  • +94 11 218 7285
  • pcc@sltnet.lk