පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන, පෙර පාසල් හා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන, පාසල් යටිතල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයබාගත කිරීම්


ජාතික සිද්ධි කළමණාකරණ මාර්ගෝපදේශ

English              Sinhala             Tamil

 pdf             pdf             pdf


ශ්‍රී ලංකාවේ දරුවන් සඳහා වන විකල්ප රැකවරණ ජාතික ප්‍රතිපත්තිය

English

Sinhala

Tamil


ළමා සමාජ / ළමා සභා පිහිටුවීමේ ආදර්ශ ව්‍යවස්ථාව

Constitution for the Establishment of Children\'s Clubs/ Children\'s Councils


විකල්ප රැකවරණ ප්‍රත්පත්ති කෙටුම්පත

Draft alternative Care Policy


Sri Lanka Supplementary Report on the United Nations Convention on the Rights of the Child

Report


ළමා සහභාගීත්ව මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහය

National Guideline on Child Participation