පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාත්‍යාංශයබාගත කිරීම්


ළමා නිවාස ළමුන් පිළිබඳ සංගණනය 2019

ළමා නිවාස ළමුන් පිළිබඳ සංගණනය 2019


ජාතික සිද්ධි කළමණාකරණ මාර්ගෝපදේශ

English              Sinhala             Tamil

 pdf             pdf             pdf


ශ්‍රී ලංකාවේ දරුවන් සඳහා වන විකල්ප රැකවරණ ජාතික ප්‍රතිපත්තිය

English

Sinhala

Tamil


ළමා සමාජ / ළමා සභා පිහිටුවීමේ ආදර්ශ ව්‍යවස්ථාව

Constitution for the Establishment of Children\'s Clubs/ Children\'s Councils


Sri Lanka Supplementary Report on the United Nations Convention on the Rights of the Child

Report


ළමා සහභාගීත්ව මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහය

National Guideline on Child Participation

අප හා එක් වන්න

අප අමතන්න

  • පරිවාස හා ළමාරක්‍ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
  • 3 වන මහල, සෙත්සිරිපාය, දෙවන අදියර,
  • බත්තරමුල්ල.
  • +94 11 2186 062/ 11 3082 483
  • +94 11 218 7285
  • pcc@sltnet.lk