පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන, පෙර පාසල් හා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන, පාසල් යටිතල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයබාගත කිරීම්


වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව 2020

වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව . PDF


වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව 2019

Sinhala

Tamil

English


වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව 2018

Sinhala

Tamil

English


වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව 2017

Sinhala


වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව 2016

Sinhala

Tamil

English


වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව 2015

Sinhala

Tamil

English


වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව 2013

Sinhala

Tamil

English