පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාත්‍යාංශයඅපගේ කාර්ය මණ්ඩලය

# නම තනතුර දරකථන අංකය ඊ මේල්

ගයනි කෞෂල්‍යා විජේසිංහ මිය කොමසාරිස් 0112187283 commissioner@probation.gov.lk

ඒ. එන්. බෝපගමගේ මයා

නියෝජ්‍ය කොමසාරිස් 0112186114 ac@probation.gov.lk
එස්. ජී. ලියනගේ මිය සහකාර කොමසාරිස් (තාක්ෂණ) 0112186066 actech@probation.gov.lk
ආර්. ඒ. ජේ. දිල්රුක්ෂි මිය ගණකාධිකාරි 0112186245 acc@probation.gov.lk
ඩී. එන්. ගමගේ මිය නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්) 0112186011 depdirplan@probation.gov.lk
    පරිපාලන නිලධාරි 0112186113  
බී. එන්. ඩී. පෙරේරා මිය ජ්‍යෙෂ්ඨ පරිවාස නිලධාරි 0112187284 perera.b@probation.gov.lk
ආර්. එස්. වී. කේ. වීරසේකර මිය භාෂා පරිවර්තක 0113024073 translator@probation.gov.lkඅප හා එක් වන්න

අප අමතන්න

  • පරිවාස හා ළමාරක්‍ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
  • 3 වන මහල, සෙත්සිරිපාය, දෙවන අදියර,
  • බත්තරමුල්ල.
  • +94 11 2186 062/ 11 3082 483
  • +94 11 218 7285
  • pcc@sltnet.lk