පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාත්‍යාංශයජාතික පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ  නීති නිළධාරී (විධායක සේවා ගණය III) තනතුරෙහි පුරප්පාඩුව (01) සඳහා සුදුසුකම්ලත් අයවලුන්ගෙන් අයදුම්පත් කැඳවනු ලැබේ.ඒ සඳහා අදාල තොරතුරු හා අයදුම්පත  පහතින් බාගත කරන්න.

බඳවා ගැනීමේ පටිපාටිය

අයදුම්පත 

 

                                                                                                    

 
අප හා එක් වන්න

අප අමතන්න

  • පරිවාස හා ළමාරක්‍ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
  • 3 වන මහල, සෙත්සිරිපාය, දෙවන අදියර,
  • බත්තරමුල්ල.
  • +94 11 2186 062/ 11 3082 483
  • +94 11 2186 065
  • pcc@sltnet.lk