පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාත්‍යාංශයබාගත කිරීම්


ලෝක ළමා දින ජාතික වැඩසටහන් මාලාවේ විස්තර, මාර්ගෝපදේශ සහ අයදුම්පත්‍රය - 2022

ළමා චිත්‍ර තරඟය 

කෙටි චිත්‍රපටි තරගාවලිය


වාර්ෂික සංඛ්‍යාලේඛන වාර්තාව 2020

වාර්ෂික සංඛ්‍යාලේඛන වාර්තාව - 2020


ළමා නිවාස ළමුන් පිළිබඳ සංගණනය 2019

ළමා නිවාස ළමුන් පිළිබඳ සංගණනය 2019


ව්‍යාපෘති ඉදිරිපත් කිරීමේ ආකෘතිපත්‍රය

English

Sinhala


ප්‍රමුඛතා ව්‍යාපෘති තෝරා ගැනීමේ නිර්ණායක

English

Sinhala


ව්‍යාපෘති ඉදිරිපත් කිරීමේ ආකෘති පත්‍රය සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා වන උපදෙස් මාලාව

English

Sinhala


Legal Officer Application

Sinhala

Tamil

English


නීති නිළධාරි - බඳවා ගැනීමේ පටිපාටිය

Sinhala


වාර්ෂික සංඛ්‍යාලේඛන වාර්තාව 2018

Report


Logo for celebration of CRC

Logo


ප්‍රහේලිකාව

Puzzle


Annual Statistical Report 2017

english


Development Officer (tamil)

Information

SOR - Legal Officer


වාර්ෂික සංඛ්‍යාලේඛන වාර්තාව 2013 - 2016

Sinhala

english

Tamil


කළමනාකරණ සහකාර අධි පන්තිය සේවා ගණය සඳහා වන උසස් කිරීමේ පටිපාටිය

Sinhala


ළමා හිමිකම් ප්‍රවර්ධන නිළධාරී සහකාර මාසික ප්‍රගති වාර්තාව

Form


ළමා අපයෝජනය පිළිබඳ තොරතුරු වාර්තාව

Form


සෙවණ සරණ කැපකරු මාපිය ක්‍රමයට ඇතුළත් කිරීමට නිර්දේශ කරන දරුවා පිළිබඳ විස්තර

Form


පාසැල් නොයන ළමුන් පාසැල්ගත කිරීම

Form


පළාත් ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීම

Form


ප්‍රගති වාර්තාව

Form

අප හා එක් වන්න

අප අමතන්න

  • පරිවාස හා ළමාරක්‍ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
  • 3 වන මහල, සෙත්සිරිපාය, දෙවන අදියර,
  • බත්තරමුල්ල.
  • +94 11 2186 062/ 11 3082 483
  • +94 11 2186 065
  • pcc@sltnet.lk