පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන, පෙර පාසල් හා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන, පාසල් යටිතල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයබාගත කිරීම්


Concluding Observation (02nd March 2018)

Sinhala

Tamil

English


Concluding Observation 3&4 - English

Sinhala

Tamil

english


අවසාන නිර්දේශයන් OP2 (2019 මාර්තු 31)

Sinhala

Tamil

english


CRC Combined fifth & sixth periodic reports of States Parties due in 2015

Report