நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்

மகளிர்இ சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக வலுப்படுத்துகை அமைச்சு
The discussion with the Provincial Probation Officers

09 02 2023 - 10:00 AM

A progress review meeting was held on 08.02.2023 under the leadership of the Secretary to the Ministry of Women, Child Affairs and Social Empowerment, Ms. Yamuna Perera, Additional Secretary, Ms. Nilmini Herath and the Probation Commissioner, Mr. Namal Liyanage with the participation of all the Provincial Probation Officers. The development of life skills of children in the Child Development Centers and the challenges for that were discussed here.  It was decided to discuss in the future with the Ministry of Justice, the practical issues in the implementation of existing law, especially regarding children. 

புதிய செய்திகள்

Weather Kids...

21 01 2024 - 10:00 AM

எம்முடன் இணைந்துகொள்ளுங்கள்

எம்மைத் தொடர்புகொள்ள

  • நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்,
  • 3 ஆம் மாடி, செத்சிறிபாய, இரண்டாம் கட்டம்,
  • பத்தரமுல்லை.
  • +94 11 2186 062/ 11 3082 483
  • +94 11 218 7285
  • pcc@sltnet.lk