நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்

மகளிர்இ சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக வலுப்படுத்துகை அமைச்சு
Raising Awareness among Officers regarding the Family Strengthening Techniques

16 03 2023 - 10:00 AM

A program was conducted at the Auditorium of the World Bank Projects on Early Childhood Development, Sethsiripaya, Battaramulla on 15.03.2023 to share the experience on intervention techniques to build a safe family for children by identifying the problematic situations existing in the families where children living and mitigating them. 

A group of Child Rights Promoting Officers and Child Rights Promoting Assistants of the Department of Probation and Child Care Services and officers from the National Child Protection Authority participated in this event. 

Knowledge on empowering families through multilateral intervention techniques by identifying the risky situations in families and the monitoring techniques was provided there. 

Mr Ian Forber Prat of the Deputy Executive Director of the CERI Institution provided the resource contribution for this.  

A group including Mr Darshan and Ms Sohani as representatives from the CERI Sri Lanka Institution participated in this event and this program was organized by the Department of Probation and Child Care Services. 

எம்முடன் இணைந்துகொள்ளுங்கள்

எம்மைத் தொடர்புகொள்ள

  • நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்,
  • 3 ஆம் மாடி, செத்சிறிபாய, இரண்டாம் கட்டம்,
  • பத்தரமுல்லை.
  • +94 11 2186 062/ 11 3082 483
  • +94 11 218 7285
  • pcc@sltnet.lk