நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்

மகளிர்இ சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக வலுப்படுத்துகை அமைச்சு
Child Centric Disaster Risk Reduction Program

03 10 2023 - 10:00 AM

The Department of Probation and Child Care Services monitored the projects implemented within the 25 districts under the Child Centric Disaster Risk Reduction Program.  Accordingly the best 03 projects that were selected were evaluated at the National Festival of Children’s Day celebrations. 

First Place Ratnapura District – Elapatha Divisional Secretariat Division, Mihindu Children’s Club “Among the water races”

Second Place  - Kalutara District – Walallawita Divisional Secretariat Division, Rantharu Children’s Club - “A road without disaster”

Third Place - Polonnaruwa District – Dimbulagala Divisional Secretariat Division , Muthuhara Children’s Club – ‘Pre-Rain Preparation – Children’s Unity”

எம்முடன் இணைந்துகொள்ளுங்கள்

எம்மைத் தொடர்புகொள்ள

  • நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்,
  • 3 ஆம் மாடி, செத்சிறிபாய, இரண்டாம் கட்டம்,
  • பத்தரமுல்லை.
  • +94 11 2186 062/ 11 3082 483
  • +94 11 218 7285
  • pcc@sltnet.lk