நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்

மகளிர் மற்றும் சிறுவர் அபிவிருத்தி, முன்பள்ளி மற்றும் ஆரம்பக் கல்வி, பாடசாலைகள் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் மற்றும் கல்விச் சேவைகள் இராஜாங்க அமைச்சு.
Discussion on the Saubhagya Childcare Scheme

08 07 2020 - 09:00 AM

The meeting intended for making the Chief Provincial Secretaries, Provincial Secretaries and Provincial Commissioners of Probation aware of the “Saubhagya Childcare Scheme”, the programme for providing care of an alternative family or a financial assistance for children under ensuring the care and protection of children for the creation of “An Informed and Knowledgeable Child Population” as per the policy statement Vistas of Prosperity and Splendour, was held at the auditorium of the Ministry of Social Services on  07/07/2020 under the patronage of the Secretary to the Ministry of Women and Child Affairs and Social Security, Mr. H.K.D.W.M.N.B. Hapuhinna.

எம்முடன் இணைந்துகொள்ளுங்கள்

எம்மைத் தொடர்புகொள்ள

  • நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்,
  • 3 ஆம் மாடி, செத்சிறிபாய, இரண்டாம் கட்டம்,
  • பத்தரமுல்லை.
  • +94 11 2186 062/ 11 3082 483
  • +94 11 2186 065
  • pcc@sltnet.lk