நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்

மகளிர் மற்றும் சிறுவர் அபிவிருத்தி, முன்பள்ளி மற்றும் ஆரம்பக் கல்வி, பாடசாலைகள் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் மற்றும் கல்விச் சேவைகள் இராஜாங்க அமைச்சு.
A greener and zero hunger – righteous country

18 08 2021 - 09:00 AM

National campaign of planting 100,000 jackfruit seedlings and establishment of an Environment Protection Children’s Force for a greener and zero hunger – righteous country

The Department of Probation and Child Care Services has organized a number of island-wide programmes to mark the World Children’s Day of 2021, and has provided the opportunity to every child in our country to take part in them. Establishment of an Environment Protection Children’s Force is one of the programmes in this endeavour.

 

The island-wide campaign of planting 100,000 jackfruit seedlings is initiated to form the Environment Protection Children’s Force, ensuring an environment loving future generation.

 

 

எம்முடன் இணைந்துகொள்ளுங்கள்

எம்மைத் தொடர்புகொள்ள

  • நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்,
  • 3 ஆம் மாடி, செத்சிறிபாய, இரண்டாம் கட்டம்,
  • பத்தரமுல்லை.
  • +94 11 2186 062/ 11 3082 483
  • +94 11 2186 065
  • pcc@sltnet.lk