நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்

மகளிர் மற்றும் சிறுவர் அபிவிருத்தி, முன்பள்ளி மற்றும் ஆரம்பக் கல்வி, பாடசாலைகள் உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் மற்றும் கல்விச் சேவைகள் இராஜாங்க அமைச்சு.
National Programme of donating computers to child development centers

15 09 2021 - 09:00 AM

The Department of Probation and Child Care Services organized a programme to donate 700 computers to children in child development centers in the country under the Sisu Nena Pradeepa programme launched in line with the World Children’s Day Celebration of 2021. Accordingly, handing out 700 computers worth 21 million rupees took place on 15.09.2021 at the auditorium on the 7th floor of the Isurupaya building to continue the online education of 10,632 children in 379 child development centers without any obstacle.

Hon. Dinesh Gunawardene, Minister of Education, Hon. Piyal Nishantha de Silva, State Minister of Women and Child Affairs, Preschool and Primary Education, School Infrastructure and Education Services, Hon. Namal Rajapaksha, Minister of Youth & Sports, Minister of Development Co-ordination and Monitoring and State Minister of Digital Technology and Enterprise Development, Hon. Susil Premjayantha, State Minister of Education Reforms, Promotion of Open Universities and Distance Learning, Hon. Sagara Kariyawasam, M.P., Mrs. Kumari Jayasekara, Secretary to the State Minister of Women and Child Affairs, Preschool and Primary Education, School Infrastructure and Education Services, and other Secretaries to the Ministries, Mr. Sudheera Nilanga Withana, Deputy Commissioner of the Department of Probation and Child Care Services, all Commissioners and Assistant Commissioners of Provincial Departments of Probation and Child Care Services and a number of officers participated for this event.

Capt. Anirban Banerjee, Director General of Star Lanka Shipping shouldered the endeavor of finding 700 computers. Furthermore, DIALOG AXIATA PLC came forward here with the internet connections necessary for all these child development centers. 

මෙම පරිගණක 700 ලබා දීමට ස්ටාර් ලංකා ශිපින් පෞද්ගලික ආයතනයේ කළමනාකරණ අධ්‍යක්ෂ කපිතාන් ඇනර්බන් බැනර්ජි මහතා මැදිහත් විය. එසේම සියළුම ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන සඳහා අන්තර්ජාල සබඳතා ප්‍රදානය කිරීමට ඩයලොග් ආසිආටා පී.එල්.සී සමාගම සම්බන්ධ විය.

புதிய செய்திகள்

Strengthening the Care Plan...

01 03 2022 - 10:00 AM

Awareness of Alternative Care...

21 02 2022 - 10:00 AM

Awards...

28 12 2021 - 09:00 AM

எம்முடன் இணைந்துகொள்ளுங்கள்

எம்மைத் தொடர்புகொள்ள

  • நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்,
  • 3 ஆம் மாடி, செத்சிறிபாய, இரண்டாம் கட்டம்,
  • பத்தரமுல்லை.
  • +94 11 2186 062/ 11 3082 483
  • +94 11 2186 065
  • pcc@sltnet.lk