நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்

மகளிர்இ சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக வலுப்படுத்துகை அமைச்சுபுதிய செய்திகள்

 • National Children\'s Council -...
  23 11 2023 - 10:00 AM

  Newly Appointed Officers for National Childrens Council -....

 • National Children’s Council 2023 – The Closing...
  21 11 2023 - 10:00 AM

  The closing ceremony of the National Children’s Council 2023 was held on 20.11.2023 at Mas Athena Institution, Thulhiriya.  Awarding the Sannas Pathra to the newly appointed Chairman elected from the National Children’s Council Election of the year 2024/2025, awarding the certificates and gifts to all the....

 • National Children\'s Council...
  21 11 2023 - 10:00 AM

  The National Children’s Council Election was successfully held on 18.11.2023.  165 officials of the district children’s councils were presented in this election as voters, representing all the districts of the country. Many candidates appeared in this election as Chairman, Secretary, Treasurer, National....

 • National Children\'s Council -...
  17 11 2023 - 10:00 AM

    The Department of Probation and Child Care Services implements the Children’s Clubs Program to obtain meaningful participation of the children of the country.  Under this program, the election of selecting the office bearers for the National Children’s Council for the year 2023/2024 will be held....

 • Task Force on Alternative Care...
  15 11 2023 - 10:00 AM

  The meeting of the task force relevant to the implementation of the National Policy on Alternative Care was held with the leadership of the Additional Secretary of Women, Children’s Affairs and Social Empowerment, on 15.11.2023. Many members including Mr Namal Liyanage, the Commissioner of the Department of Probation....

 • Progress Review Meeting - Jaffna, Kilinochchi and Mullaithivu ...
  10 11 2023 - 09:30 AM

  Progress Review Meeting of Child Rights Promotion Officers/Assistants in the Jaffna Killinochchi and Mullaithivu Districts was held today at Jaffna District Secretariat Office, with the leadership of Mr. Namal Liyanage, Commissioner and Mr. Arunoda Bopagamage, Deputy Commissioner of the Department of Probation and....

 • Progress Review Meeting - Vavuniya and Mannar...
  09 11 2023 - 10:00 AM

  Progress Review Meeting of Child Rights Promotion Officers/Assistants in the Vavuniya and Mannar Districts was held today at Mannar District Secretariat Office, with the leadership of Mr. Namal Liyanage, Commissioner and Mr. Arunoda Bopagamage, Deputy Commissioner of the Department of Probation and Child Care Services. ....

 • Child Centric Disaster Risk Reduction...
  03 10 2023 - 10:00 AM

  The Department of Probation and Child Care Services monitored the projects implemented within the 25 districts under the Child Centric Disaster Risk Reduction Program.  Accordingly the best 03 projects that were selected were evaluated at the National Festival of Children’s Day celebrations.  First Place....

 • Child Centered Disaster Risk Reduction Program...
  02 10 2023 - 14:00 PM

  A special residential training program for the office bearers of the year 2021/2022, of the National Children’s Council under the Children’s Clubs program, the key program implemented by the Department of Probation and Child Care Services to ensure the right to participation of children, was held at the Berjaya....

 • “Children Above All” National Celebration on World Children’s...
  02 10 2023 - 10:00 AM

  This year’s National celebration on World Children’s Day was organized by the Department of Probation and Child Care Services in collaboration with the Ministry of Women, Children’s Affairs and Social Empowerment and it was held with great success on 01st of October 2023 at the Temple Trees, with the....

கௌரவ இராஜாங்க அமைச்சர், மகளிர்,சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக பாதுகாப்பு அமைச்சு

011-2186145

011-2187154

geethaks@gmail.com

திருமதி. கீதா குமாரசிங்க

செயலாளர், மகளிர்,சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக பாதுகாப்பு அமைச்சு

011-2186057

011-2187199

secycdwa@gmail.com

திருமதி. யமுனா பெரேரா

ஆணையார், நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பாதுகாப்பு சேவை திணைக்களம்

011-2187283

011-2186065

commissioner@probation.gov.lk

திரு. நாமல் லியனகே

நிகழ்வுகளின் விபரம்

தற்போதைய கருத்திட்டங்கள்

ஆசிய அபிவிருத்தி

ஆசிய அபிவிருத்தி...

UNICEF

This project with the funding of...

Preparation of Child Care

Preparation of Child Care Plans is the programme...

சிறுவர்களை

நன்னடத்தை மற்றும்...

சிறுவர்களை

நன்னடத்தை மற்றும்...
எம்முடன் இணைந்துகொள்ளுங்கள்

எம்மைத் தொடர்புகொள்ள

 • நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்,
 • 3 ஆம் மாடி, செத்சிறிபாய, இரண்டாம் கட்டம்,
 • பத்தரமுல்லை.
 • +94 11 2186 062/ 11 3082 483
 • +94 11 218 7285
 • pcc@sltnet.lk