පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාත්‍යාංශයනවතම පුවත්

 • අත්වැල අනුග්‍රාහක මාපිය යෝජනා...
  10 08 2022 - 10:00 AM

  අත්වැල අනුග්‍රාහක මාපිය යෝජනා ක්‍රමයේ අනුග්‍රාහකයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ අයදුම්පත්‍රය පහත සබැඳිය මගින් ලබා....

 • අත්වැල අනුග්‍රාහක මාපිය යෝජනා...
  03 08 2022 - 10:00 AM

  “අත්වැල අනුග්‍රාහක මාපිය යෝජනා ක්‍රමය” හඳුන්වාදීමේ වැඩසටහන 2022.08.03 දින පෙ.ව.10.00ට සෙත්සිරිපාය දෙවන අදියරේ, 11 වන මහලේ පිහිටි....

 • 2022 ලෝක ළමා දින තරගාවලි සඳහා නිර්මාණ...
  25 07 2022 - 09:00 AM

  ලෝක ළමා දින සැමරුම - 2022 "අපේ ලෝකය - අපේ දෑසින්" - කෙටි ළමා චිත්‍රපට තරගය "කියන්න බැරි දේ අදින්න - තෙලිතුඩක අසිරිය" - ළමා....

 • වාර්ෂික ස්ථාන මාරු ඉල්ලීම් -...
  04 07 2022 - 10:00 AM

  රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව විසින් 2017.07.05 වන දින අනුමත කරන ලද පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ ළමා හිමිකම් ප්‍රවර්ධන....

 • ජාතික ළමා චිත්‍ර...
  01 06 2022 - 10:00 AM

  “සියල්ලටම පෙර දරුවන්” ලෝක ළමා දින ජාතික සැමරුම - 2022 මෙම තරගාවලිය සඳහා අවශ්‍ය විස්තර, මාර්ගෝපදේශ සහ අයදුම්පත්‍ර පහත....

 • පළාත් පරිවාස හා ළමාරක්‍ෂක සේවා...
  19 05 2022 - 10:00 AM

  දෙවන කාර්තුව සඳහා අදාළව පළාත් පරිවාස හා ළමා රක්‍ෂක සේවා කොමසාරිස්වරුන්ගේ රැස්වීම 2022.05.19 දින ZOOM හරහා පැවැත්වුණි. මෙහි ප්‍රධාන....

 • ආරක්ෂණ සැලසුම් සකස් කිරීමේ...
  01 03 2022 - 10:00 AM

  පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් දැයේ දරුවන්ගේ සංවර්ධනය, ආරක්ෂාව,සහභාගිත්වය හා පැවැත්ම තහවුරු කිරීම සඳහා....

 • ක්ෂේත්‍ර නිලධාරීන් වෙත ලැප්ටොප්...
  04 03 2022 - 10:00 AM

  පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් ළමා අයිතිවාසිකම් පුවර්ධනය සහා තහවුරු කිරීම සඳහා ජාතික මට්ටමේ සිට ග්‍රාමීය....

 • විකල්ප රැකවරණ ප්‍රතිපත්තිය...
  21 02 2022 - 10:00 AM

  පළාත් පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා කොමසාරිස්වරුන්, ජ්‍යෙෂ්ඨ පරිවාස නිලධාරීන් හා දිස්ත්‍රික් ළමා හිමිකම් ප්‍රවර්ධන....

 • සම්මාන...
  28 12 2021 - 09:00 AM

  ලෝක ළමා දිනයට සමගාමීව පැවති චිත්‍ර හා කෙටි චිත්‍රපට තරගයේ ජයග්‍රහක ජයග්‍රාහිකාවන්ට සහතිකපත් හා සම්මාන....

ලේකම්, කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාත්‍යාංශය

-

-

-

එච්. කේ. ඩී. ඩබ්. එම්. එන්. බී. හපුහින්න මයා

කොමසාරිස්, පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

-

-

-

කේ. ජී. ටී. පී. දිසානායක මිය

සිදුවීම් දින දර්ශනය

වත්මන් ව්‍යාපෘති

Establishment of Vocational Training Facilities at Existing Certified Schools to Provide

According to the information obtained from the nine provinces, there are around 14000 children...

ළමුන්ගේ සමාජ ආරක්ෂාව සඳහා වන

කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්‍යාංශය...

ආරක්ෂණ සැලසුම් සකස්

අවදානම් තත්වයේ පසුවන දරුවන් සඳහා...

ළමා කේන්ද්‍රීය ආපදා අවම

පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා...

ළමා මූලික

දරුවන්ගේ සහභාගීත්ව අයිතිය...
අප හා එක් වන්න

අප අමතන්න

 • පරිවාස හා ළමාරක්‍ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
 • 3 වන මහල, සෙත්සිරිපාය, දෙවන අදියර,
 • බත්තරමුල්ල.
 • +94 11 2186 062/ 11 3082 483
 • +94 11 2186 065
 • pcc@sltnet.lk