පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන, පෙර පාසල් හා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන, පාසල් යටිතල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයනවතම පුවත්

 • දරුවෙකු දරුකමට හදා වඩා ගැනීමේ...
  22 07 2021 - 15:00 PM

  ....

 • ලෝක ළමාදින ජාතික සැමරුම -...
  01 07 2021 - 10:00 AM

  ඔක්තෝම්බර් 01 දිනට යෙදී ඇති‍ ලෝක ළමා දින ජාතික සැමරුමට සමගාමිව පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා....

 • කොවිඩ් - 19 අන්තර් ප්‍රතිකාර...
  03 05 2021 - 15:00 PM

  පානදුර පරත්ත “ළමා පුහුණු හා උපදේශන සේවා ජාතික මධ්‍යස්ථානය හා පර්යේෂණ පුහුණු මධ්‍යස්ථානය” 100කට අධික රෝගීන් සඳහා....

 • ළමා නිවාසගත ළමුන් සඳහා පවත්වන ලද...
  10 04 2021 - 09:00 AM

  ....

 • ශ්‍රී ලංකාවේ ළමයින් හා තැනැත්තන්...
  25 03 2021 - 09:00 AM

  ළමයින් හා තැනැත්තන් වෙලඳාම් කිරීම පිළිබඳ විද්වත් කතිතාවත 2021.03.25 දින සිනමන්ඩ් ග්‍රෑන්ඩ් හෝටලයේ දී පැවැත්වුණි. මෙම විද්වත්....

 • ...
  19 03 2021 - 10:00 AM

  පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ පරත්ත ළමා පුහුණු හා උපදේශන සේවා ජාතික මධ්‍යස්ථානයේ 2020 වර්ෂයේ නේවාසික පුහුණුව ලැබූ....

 • අම්මාවරුනේ සෞන්දර්යාත්මත...
  08 03 2021 - 16:00 PM

  2021.03.08 දිනට යෙදී ඇති ලෝක කාන්තා දින සැමරුම් වැඩසටහනෙහි සමාරම්භක වැඩසටහන ලෙස “ගුණ නැණ බල සහිත ළමා පරපුරක් බිහි කිරීම වෙනුවෙන්....

 • ප්‍රගති...
  15 10 2020 - 09:00 AM

  පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ තුන්වෙනි කාර්තු ප්‍රගති සමාලෝචනය 2020.10.15 වන දින ගරු රාජ්‍ය අමාත්‍ය, පියල් නිශාන්ත....

 • ලෝක ළමා දිනය...
  02 10 2020 - 09:30 AM

  2020 ලෝක ළමා දින ජාතික උත්සවය 2020 ඔක්තෝම්බර් මස 02 වන දින පෙ. ව. 9.30 සිට ප. ව. 12.00 දක්වා බත්තරමුල්ල “අපේ ගම” පරිශ්‍රයේදී....

 • නව රාජ්‍ය ලේකම් වැඩ භාර...
  25 08 2020 - 10:00 AM

  කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන, පෙර පාසැල් හා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන, පාසැල් යටිතල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යංශයේ නව....

ගරු අමාත්‍ය, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය

-

-

-

ජී. එල්. පීරිස් මහතා

ගරු රාජ්‍ය අමාත්‍ය, කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන, පෙර පාසල් හා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන, පාසල් යටිතල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය​

+94 112186241

+94 112187154

පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා

ලේකම්, අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය

-

-

-

මහාචාර්ය කේ. කේ. සී. කේ. පෙරේරා මයා

රාජ්‍ය ලේකම්, කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන, පෙර පාසැල් හා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන, පාසැල් යටිතල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

_

+94 112186057

+94 112187199

secycdwa@gmail.com

කේ. එම්. එස්. ඩී. ජයසේකර මිය

නියෝජ්‍ය කොමසාරිස්, පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

_

-

+94 11-2186065

pcc@sltnet.lk

එච්. ඩබ්. සුධීර නිලංග විතාන මයා

සිදුවීම් දින දර්ශනය

වත්මන් ව්‍යාපෘති

Establishment of Vocational Training Facilities at Existing Certified Schools to Provide

According to the information obtained from the nine provinces, there are around 14000 children...

ළමුන්ගේ සමාජ ආරක්ෂාව සඳහා වන

කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්‍යාංශය...

ආරක්ෂණ සැලසුම් සකස්

අවදානම් තත්වයේ පසුවන දරුවන් සඳහා...

ළමා කේන්ද්‍රීය ආපදා අවම

පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා...

ළමා මූලික

දරුවන්ගේ සහභාගීත්ව අයිතිය...
අප හා එක් වන්න

අප අමතන්න

 • පරිවාස හා ළමාරක්‍ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
 • 3 වන මහල, සෙත්සිරිපාය, දෙවන අදියර,
 • බත්තරමුල්ල.
 • +94 11 2186 062/ 11 3082 483
 • +94 11 2186 065
 • pcc@sltnet.lk