පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන, පෙර පාසල් හා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන, පාසල් යටිතල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයනවතම පුවත්

 • ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන වෙත පරිගණක...
  15 09 2021 - 09:00 AM

  2021 ලෝක ළමා දින සැමරුමට සමගාමීව සිදු කරන සිසු නැණ ප්‍රදීප වැඩසටහන යටතේ ශ්‍රී ලංකාවේ ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන සඳහා පරිගණක 700ක්....

 • කඩදාසියෙන් ලස්සන...
  16 09 2021 - 15:00 PM

  කඩදාසියෙන් ලස්සන නිර්මාණයක් - සංවාදාත්මක දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන (සිංහල මාධ්‍ය) සම්පත් දායකත්වය - ජී. ඒ. ටරිනි දියාරි සහ ජී. ඒ.....

 • රත්තරන්...
  09 09 2021 - 15:00 PM

  "රත්තරන් දුවේ..." සංවාදාත්මක දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන (සිංහල මාධ්‍ය) සම්පත් දායකත්වය - චම්පිකා ඉලංගනී මිය (ළමා හිමිකම්....

 • දරුවන්ගේ දවස හෙට නොවේ...
  02 09 2021 - 15:00 PM

  දරුවන්ගේ දවස හෙට නොවේ අදයි අපේ සේවාව - දැනුවත් වෙමු සංවාදාත්මක දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන (සිංහල මාධ්‍ය) සම්පත් දායකත්වය -....

 • පිරිපුන් දරුවන් උදෙසා විකසිත සතුටු...
  26 08 2021 - 15:00 PM

  How to build a happy family that is full of children?-Conversational Awareness Program (Sinhala Medium) Resource Contribution - Mrs. Rupa Keragala, Child Right Promotion....

 • සුන්දර යොවුන් වියේ අපේ...
  19 08 2021 - 15:00 PM

  සුන්දර යොවුන් වියේ අපේ වගකීම-සංවාදාත්මක දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන (සිංහල මාධ්‍ය) සම්පත් දායකත්වය - ජී.බී.පී.එස්. ගාල්ලගේ, ළමා....

 • කුසගිනි නැති - තුරුලිය ඇති දැහැමි...
  18 08 2021 - 09:00 AM

  කුසගිනි නැති - තුරුලිය ඇති දැහැමි රටක් ගොඩ නැඟීමේ ළමා පරිසර ආරක්ෂණ බලකාය පිහිටුවීම හා කොස් පැළ 100,000 ක් රෝපණය කිරීමේ ජාතික....

 • මිතුරු පවුල් පරිසරයක් බිහිකර...
  05 08 2021 - 15:00 PM

  මිතුරු පවුල් පරිසරයක් බිහිකර ගැනීමේදී දෙමාපිය කාර්යභාරය - සංවාදාත්මක දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන (සිංහල මාධ්‍ය) සම්පත්....

 • නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික් ක්ෂේත්‍ර...
  24 07 2021 - 10:00 AM

  කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන ,පෙර පාසල් හා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන, පාසල් යටිතල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින්....

 • ළමා අපයෝජනයට එරෙහිව පවුරක් ගොඩනගමු...
  29 07 2021 - 15:00 PM

  ළමා අපයෝජනයට එරෙහිව පවුරක් ගොඩනගමු - සංවාදාත්මක දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන (සිංහල මාධ්‍ය) සම්පත් දායකත්වය - අතුල ශ්‍රී මහානාම,....

ගරු අමාත්‍ය, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය

-

-

-

දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා

ගරු රාජ්‍ය අමාත්‍ය, කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන, පෙර පාසල් හා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන, පාසල් යටිතල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය​

+94 112186241

+94 112187154

පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා

ලේකම්, අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය

-

-

-

මහාචාර්ය කේ. කේ. සී. කේ. පෙරේරා මයා

රාජ්‍ය ලේකම්, කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන, පෙර පාසැල් හා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන, පාසැල් යටිතල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

_

+94 112186057

+94 112187199

secycdwa@gmail.com

කේ. එම්. එස්. ඩී. ජයසේකර මිය

නියෝජ්‍ය කොමසාරිස්, පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

_

-

+94 11-2186065

pcc@sltnet.lk

එච්. ඩබ්. සුධීර නිලංග විතාන මයා

සිදුවීම් දින දර්ශනය

වත්මන් ව්‍යාපෘති

Establishment of Vocational Training Facilities at Existing Certified Schools to Provide

According to the information obtained from the nine provinces, there are around 14000 children...

ළමුන්ගේ සමාජ ආරක්ෂාව සඳහා වන

කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්‍යාංශය...

ආරක්ෂණ සැලසුම් සකස්

අවදානම් තත්වයේ පසුවන දරුවන් සඳහා...

ළමා කේන්ද්‍රීය ආපදා අවම

පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා...

ළමා මූලික

දරුවන්ගේ සහභාගීත්ව අයිතිය...