පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාත්‍යාංශයනවතම පුවත්

 • ළමා සමාජ වැඩසටහන - උපාය මාර්ගික...
  13 09 2023 - 10:00 AM

  එක්සත් ජාතීන්ගේ ළමා අයිතිවාසිකම් සම්මුතියට අත්සන් තබා පිළිගත් රටක් ලෙස ළමුන්ගේ සහභාගීත්ව අයිතිය තහවුරු කිරීම සඳහා පරිවාස....

 • ලෝක ළමා දිනය -...
  08 09 2023 - 11:00 AM

  ලෝක ළමා දිනය - 2023 ලෝක ළමා දින තේමාව සහ ලාංඡනය     “සියල්ලටම වඩා දරුවන් වටී” “எல்லாவற்றையும் விட பிள்ளைகள்....

 • Digital Story Telling – සබරගමුව පළාත් වැඩසටහන...
  21 08 2023 - 10:00 AM

  පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව හා යුනිසෙෆ් ආයතනය එක්ව ජංගම දුරකථන හා සන්නිවේදන උපකරණ භාවිතයෙන් ළමා අයිතිවාසිකම්....

 • Digital Story Telling - මධ්‍යම පළාත් වැඩසටහන...
  14 08 2023 - 10:00 AM

  පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව හා යුනිසෙෆ් ආයතනය එක්ව ජංගම දුරකථන හා සන්නිවේදන උපකරණ භාවිතයෙන් ළමා අයිතිවාසිකම්....

 • CRICKET CATCH UP...
  09 08 2023 - 10:00 AM

  ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක සචින් තෙන්ඩුල්කාර් මහතා යුනිසෙෆ් දකුණු ආසියානු කලාපීය සුහද තානාපතිවරයා (Goodwill Ambassador) ලෙස 2013 වසරේ සිට කටයුතු....

 • Digital Story Telling - බස්නාහිර පළාත් වැඩසටහන...
  07 08 2023 - 09:00 AM

  පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව හා යුනිසෙෆ් ආයතනය එක්ව ජංගම දුරකථන හා සන්නිවේදන උපකරණ භාවිතයෙන් ළමා අයිතිවාසිකම්....

 • Digital Story Telling - උතුරු පළාත් වැඩසටහන...
  31 07 2023 - 09:00 AM

  පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව හා යුනිසෙෆ් ආයතනය එක්ව ජංගම දුරකථන හා සන්නිවේදන උපකරණ භාවිතයෙන් ළමා අයිතිවාසිකම්....

 • ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීම -...
  26 07 2023 - 09:30 AM

  පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීම 2023.07.25 වන දින මුල් ළමා විය සංවර්ධනය පිළිබඳ ජාතික ලේකම්....

 • Digital Story Telling - නැගෙනහිර පළාත් වැඩසටහන...
  24 07 2023 - 09:00 AM

  පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව හා යුනිසෙෆ් ආයතනය එක්ව ජංගම දුරකථන හා සන්නිවේදන උපකරණ භාවිතයෙන් ළමා අයිතිවාසිකම්....

 • ඉන්දියාවේ SRM University AP හි විද්‍යාර්ථීන්...
  17 07 2023 - 10:00 AM

  ශ්‍රී ලංකාව හා ඉන්දියාව අතර පවත්නා අන්තර්ජාතික සබඳතා තවදුරටත් ශක්තිමත් කිරීම අරමුණු කර ගනිමින් අන්තර්ජාතික සබඳතා පිළිබඳ....

ගරු රාජ්‍ය අමාත්‍ය, කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාත්‍යාංශය

011-2186145

011-2187154

geethaks@gmail.com

ගීතා කුමාරසිංහ මහත්මිය

ලේකම්, කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාත්‍යාංශය

011-2186057

011-2187199

secycdwa@gmail.com

යමුනා පෙරේරා මහත්මිය

කොමසාරිස්, පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

011-2187283

011-2186065

commissioner@probation.gov.lk

නාමල් ලියනගේ මහතා

සිදුවීම් දින දර්ශනය

වත්මන් ව්‍යාපෘති

ආසියානු සංවර්ධන බැංකු ව්‍යාපෘතිය

ආසියානු සංවර්ධන බැංකු ව්‍යාපෘතිය...

ළමුන්ගේ සමාජ ආරක්ෂාව සඳහා වන

කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්‍යාංශය...

ආරක්ෂණ සැලසුම් සකස්

අවදානම් තත්වයේ පසුවන දරුවන් සඳහා...

ළමා කේන්ද්‍රීය ආපදා අවම

පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා...

ළමා මූලික

දරුවන්ගේ සහභාගීත්ව අයිතිය...
අප හා එක් වන්න

අප අමතන්න

 • පරිවාස හා ළමාරක්‍ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
 • 3 වන මහල, සෙත්සිරිපාය, දෙවන අදියර,
 • බත්තරමුල්ල.
 • +94 11 2186 062/ 11 3082 483
 • +94 11 218 7285
 • pcc@sltnet.lk