පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන, පෙර පාසල් හා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන, පාසල් යටිතල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයනවතම පුවත්

 • “සිසු නැණ ප්‍රදීප පරිගණකාගාරය”...
  08 10 2021 - 10:00 AM

  2021 ලෝක ළමා දිනයට සමගාමීව ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානවල නේවාසිකව සිටින ළමුන් උදෙසා මාර්ගස්ථ ඉගෙනුම් පහසුකම් ලබා දීම යටතේ "සිසු....

 • “සහන් එළිය” කිළිනොච්චි...
  08 10 2021 - 09:00 AM

  2021 ලෝක ළමා දින සැමරුම් උත්සව මාලාවේ කිලිනොච්චි දිස්ත්‍රික් ළමා දින වැඩසටහන, 'සියල්ලටම පෙර දරුවන්' යන තේමාව යටතේ උතුරු....

 • “සිසු නැණ ප්‍රදීප පරිගණකාගාරය”...
  07 10 2021 - 10:00 AM

  2021 ලෝක ළමා දිනයට සමගාමීව ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානවල නේවාසිකව සිටින ළමුන් උදෙසා මාර්ගස්ථ ඉගෙනුම් පහසුකම් ලබා දීම යටතේ "සිසු....

 • ලෝක ළමා දින සැමරුම - 2021 සහ “සහන් එළිය”...
  07 10 2021 - 09:00 AM

  'සියල්ලටම පෙර දරුවන්' යන තේමාව යටතේ පැවැත්වුනු මෙවර ලෝක ළමා දිනයට සමගාමීව නැගෙනහිර පළාත කේන්ද්‍ර කරගනිමින්....

 • ළමයින්ගේ රැකවරණයට අපට දායක විය...
  14 10 2021 - 15:00 PM

  ළමයින්ගේ රැකවරණයට අපට දායක විය හැක්කේ කෙසේද ? සංවාදාත්මක දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන (සිංහල....

 • ළමා මනසින් ලෝකය...
  07 10 2021 - 15:00 PM

  ළමා මනසින් ලෝකය දකිමු - සංවාදාත්මක දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන (සිංහල මාධ්‍ය) සම්පත් දායකත්වය - ලක්මාලි නාගහවත්ත මහත්මිය,....

 • ලෝක ළමා දින ජාතික සැමරුම -...
  01 10 2021 - 10:00 AM

  2021 ලෝක ළමා දින ජාතික සැමරුම සියල්ලටම පෙර දරුවන් යන්න තේමා කර ගනිමින් 2021.10.01 වන දින පවත්වන ලදි. පවතින කොවිඩ් වසංගත තත්වය හමුවේ....

 • ලෝක ළමා දින තේමාව -...
  27 09 2021 - 13:00 PM

  ....

 • ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන වෙත පරිගණක...
  15 09 2021 - 09:00 AM

  2021 ලෝක ළමා දින සැමරුමට සමගාමීව සිදු කරන සිසු නැණ ප්‍රදීප වැඩසටහන යටතේ ශ්‍රී ලංකාවේ ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථාන සඳහා පරිගණක 700ක්....

 • කඩදාසියෙන් ලස්සන...
  16 09 2021 - 15:00 PM

  කඩදාසියෙන් ලස්සන නිර්මාණයක් - සංවාදාත්මක දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන (සිංහල මාධ්‍ය) සම්පත් දායකත්වය - ජී. ඒ. ටරිනි දියාරි සහ ජී. ඒ.....

ගරු අමාත්‍ය, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය

-

-

-

දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා

ගරු රාජ්‍ය අමාත්‍ය, කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන, පෙර පාසල් හා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන, පාසල් යටිතල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය​

+94 112186241

+94 112187154

පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා

ලේකම්, අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය

-

-

-

මහාචාර්ය කේ. කේ. සී. කේ. පෙරේරා මයා

රාජ්‍ය ලේකම්, කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන, පෙර පාසැල් හා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන, පාසැල් යටිතල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

_

+94 112186057

+94 112187199

secycdwa@gmail.com

කේ. එම්. එස්. ඩී. ජයසේකර මිය

නියෝජ්‍ය කොමසාරිස්, පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

_

-

+94 11-2186065

pcc@sltnet.lk

එච්. ඩබ්. සුධීර නිලංග විතාන මයා

සිදුවීම් දින දර්ශනය

වත්මන් ව්‍යාපෘති

Establishment of Vocational Training Facilities at Existing Certified Schools to Provide

According to the information obtained from the nine provinces, there are around 14000 children...

ළමුන්ගේ සමාජ ආරක්ෂාව සඳහා වන

කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්‍යාංශය...

ආරක්ෂණ සැලසුම් සකස්

අවදානම් තත්වයේ පසුවන දරුවන් සඳහා...

ළමා කේන්ද්‍රීය ආපදා අවම

පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා...

ළමා මූලික

දරුවන්ගේ සහභාගීත්ව අයිතිය...