පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාත්‍යාංශයනවතම පුවත්

 • ජාතික ළමා සභා - ධාරිතා සංවර්ධන...
  05 04 2024 - 09:00 AM

  පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ ජාතික ළමා සභාවේ විධායක මණ්ඩලයේ දරුවන් සහ දිස්ත්‍රික් ළමා සභා දරුවන්ගේ ධාරිතා....

 • Digital Story Telling වැඩසටහන - නිලධාරීන්...
  18 04 2024 - 09:00 AM

  පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව හා යුනිසෙෆ් ආයතනය එක්ව ජංගම දුරකථන හා සන්නිවේදන උපකරණ භාවිතයෙන් ළමා අයිතිවාසිකම්....

 • ළමා මූලික ආපදා අවදානම් අවමකරණය...
  05 03 2024 - 09:00 AM

  ළමා මූලික ආපදා අවදානම් අවමකරණය පිළිබඳව ළමා හිමිකම් ප්‍රවර්ධන නිලධාරීන් / ළමා හිමිකම්  ප්‍රවර්ධන සහකාර නිලධාරීන් සඳහා....

 • නව කොමසාරිස් විසින් රාජකාරි භාර...
  06 02 2024 - 10:00 AM

  ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ 1 වන ශ්‍රේණියේ නිලධාරිනියක වන ගයනි කෞෂල්‍යා විජේසිංහ මහත්මිය පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා....

 • ඩිජිටල් කතන්දර කීමේ වැඩසටහන - අදියර...
  22 01 2024 - 10:00 AM

  පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව, යුනිසෙෆ් ආයතනය හා එක්ව ජංගම දුරකථන හා සන්නිවේදන උපකරණ භාවිතයෙන් ළමා අයිතිවාසිකම්....

 • කාලගුණ වීරයෝ...
  21 01 2024 - 10:00 AM

  කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ ළමා සමාජ දරුවන් සඳහා කාලගුණ වීරයෝ (Weather Kids) වඩසටහනේ තවත් අදියරක් මතුගම හිමකර රෙස්ට්හිදී 2024.01.19 සහ 20 යන දෙදින....

 • පළාත් පාලන ආයතන වල ක්‍රියාකාරීත්වය...
  19 01 2024 - 09:00 AM

  පළාත් පාලන ආයතන වල ක්‍රියාකාරීත්වය සඳහා ළමා සහභාගීත්වය කෙසේ ලබා ගත හැකිද යන්න පිළිබඳ වැඩසටහනක් මෙරියට් හෝටලයේ දී 2024.01.17 හා 18....

 • නවක ළමා හිමිකම් ප්‍රවර්ධන...
  10 01 2024 - 09:00 AM

  නවක ළමා හිමිකම් ප්‍රවර්ධන සහකාරවරුන් සඳහා සිද්ධි කළමණාකරණය හා ආරක්ෂණ සැලසුම් සකස් කිරීම පිළිබඳ තෙදින නේවාසික පුහුණු....

 • නවක ළමා හිමිකම් ප්‍රවර්ධන...
  09 01 2024 - 09:00 AM

  නවක ළමා හිමිකම් ප්‍රවර්ධන සහකාරවරුන් සඳහා සිද්ධි කළමණාකරණය හා ආරක්ෂණ සැලසුම් සකස් කිරීම පිළිබඳ තෙදින නේවාසික පුහුණු....

 • නවක ළමා හිමිකම් ප්‍රවර්ධන...
  08 01 2024 - 10:00 AM

  නවක ළමා හිමිකම් ප්‍රවර්ධන සහකාරවරුන් සඳහා සිද්ධි කළමණාකරණය හා  ආරක්ෂණ සැලසුම් සකස් කිරීම පිළිබඳ තෙදින නේවාසික පුහුණු....

ගරු රාජ්‍ය අමාත්‍ය, කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාත්‍යාංශය

011-2186145

011-2187154

geethaks@gmail.com

ගීතා කුමාරසිංහ මහත්මිය

ලේකම්, කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාත්‍යාංශය

011-2186057

011-2187199

secycdwa@gmail.com

යමුනා පෙරේරා මහත්මිය

කොමසාරිස්, පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

011-2187283

011-2186065

commissioner@probation.gov.lk

ගයනි කෞෂල්‍යා විජේසිංහ මහත්මිය

සිදුවීම් දින දර්ශනය

වත්මන් ව්‍යාපෘති

ආසියානු සංවර්ධන බැංකු ව්‍යාපෘතිය

ආසියානු සංවර්ධන බැංකු ව්‍යාපෘතිය...

යුනිසෙෆ්

යුනිසෙෆ් ආයතනයේ මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන...

ආරක්ෂණ සැලසුම් සකස්

අවදානම් තත්වයේ පසුවන දරුවන් සඳහා...

ළමා කේන්ද්‍රීය ආපදා අවම

පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා...

ළමා මූලික

දරුවන්ගේ සහභාගීත්ව අයිතිය...
අප හා එක් වන්න

අප අමතන්න

 • පරිවාස හා ළමාරක්‍ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
 • 3 වන මහල, සෙත්සිරිපාය, දෙවන අදියර,
 • බත්තරමුල්ල.
 • +94 11 2186 062/ 11 3082 483
 • +94 11 218 7285
 • pcc@sltnet.lk