පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන, පෙර පාසල් හා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන, පාසල් යටිතල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයනවතම පුවත්

 • ආරක්ෂණ සැලසුම් සකස් කිරීමේ...
  01 03 2022 - 10:00 AM

  පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් දැයේ දරුවන්ගේ සංවර්ධනය, ආරක්ෂාව,සහභාගිත්වය හා පැවැත්ම තහවුරු කිරීම සඳහා....

 • ක්ෂේත්‍ර නිලධාරීන් වෙත ලැප්ටොප්...
  04 03 2022 - 10:00 AM

  පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව මඟින් ළමා අයිතිවාසිකම් පුවර්ධනය සහා තහවුරු කිරීම සඳහා ජාතික මට්ටමේ සිට ග්‍රාමීය....

 • විකල්ප රැකවරණ ප්‍රතිපත්තිය...
  21 02 2022 - 10:00 AM

  පළාත් පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා කොමසාරිස්වරුන්, ජ්‍යෙෂ්ඨ පරිවාස නිලධාරීන් හා දිස්ත්‍රික් ළමා හිමිකම් ප්‍රවර්ධන....

 • සම්මාන...
  28 12 2021 - 09:00 AM

  ලෝක ළමා දිනයට සමගාමීව පැවති චිත්‍ර හා කෙටි චිත්‍රපට තරගයේ ජයග්‍රහක ජයග්‍රාහිකාවන්ට සහතිකපත් හා සම්මාන....

 • “සිසු නැණ ප්‍රදීප පරිගණකාගාරය”...
  08 10 2021 - 10:00 AM

  2021 ලෝක ළමා දිනයට සමගාමීව ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානවල නේවාසිකව සිටින ළමුන් උදෙසා මාර්ගස්ථ ඉගෙනුම් පහසුකම් ලබා දීම යටතේ "සිසු....

 • “සහන් එළිය” කිළිනොච්චි...
  08 10 2021 - 09:00 AM

  2021 ලෝක ළමා දින සැමරුම් උත්සව මාලාවේ කිලිනොච්චි දිස්ත්‍රික් ළමා දින වැඩසටහන, 'සියල්ලටම පෙර දරුවන්' යන තේමාව යටතේ උතුරු....

 • “සිසු නැණ ප්‍රදීප පරිගණකාගාරය”...
  07 10 2021 - 10:00 AM

  2021 ලෝක ළමා දිනයට සමගාමීව ළමා සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානවල නේවාසිකව සිටින ළමුන් උදෙසා මාර්ගස්ථ ඉගෙනුම් පහසුකම් ලබා දීම යටතේ "සිසු....

 • ලෝක ළමා දින සැමරුම - 2021 සහ “සහන් එළිය”...
  07 10 2021 - 09:00 AM

  'සියල්ලටම පෙර දරුවන්' යන තේමාව යටතේ පැවැත්වුනු මෙවර ලෝක ළමා දිනයට සමගාමීව නැගෙනහිර පළාත කේන්ද්‍ර කරගනිමින්....

 • ලෝක ළමා දින ජාතික සැමරුම -...
  01 10 2021 - 10:00 AM

  2021 ලෝක ළමා දින ජාතික සැමරුම සියල්ලටම පෙර දරුවන් යන්න තේමා කර ගනිමින් 2021.10.01 වන දින පවත්වන ලදි. පවතින කොවිඩ් වසංගත තත්වය හමුවේ....

 • ලෝක ළමා දින තේමාව -...
  27 09 2021 - 13:00 PM

  ....

ගරු අමාත්‍ය, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය

-

-

-

දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා

ගරු රාජ්‍ය අමාත්‍ය, කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන, පෙර පාසල් හා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන, පාසල් යටිතල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය​

+94 112186241

+94 112187154

පියල් නිශාන්ත ද සිල්වා මහතා

ලේකම්, අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය

-

-

-

මහාචාර්ය කේ. කේ. සී. කේ. පෙරේරා මයා

රාජ්‍ය ලේකම්, කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන, පෙර පාසැල් හා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන, පාසැල් යටිතල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

_

+94 112186057

+94 112187199

secycdwa@gmail.com

කේ. එම්. එස්. ඩී. ජයසේකර මිය

නියෝජ්‍ය කොමසාරිස්, පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

_

-

+94 11-2186065

pcc@sltnet.lk

එච්. ඩබ්. සුධීර නිලංග විතාන මයා

සිදුවීම් දින දර්ශනය

වත්මන් ව්‍යාපෘති

Establishment of Vocational Training Facilities at Existing Certified Schools to Provide

According to the information obtained from the nine provinces, there are around 14000 children...

ළමුන්ගේ සමාජ ආරක්ෂාව සඳහා වන

කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්‍යාංශය...

ආරක්ෂණ සැලසුම් සකස්

අවදානම් තත්වයේ පසුවන දරුවන් සඳහා...

ළමා කේන්ද්‍රීය ආපදා අවම

පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා...

ළමා මූලික

දරුවන්ගේ සහභාගීත්ව අයිතිය...