පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාත්‍යාංශය
ළමා කේන්ද්‍රීය ආපදා අවම කිරීම

පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන ළමා මූලික ආපදා අවම කිරීමේ වැඩසටහන 2018 වර්ෂයේ දි හදුන්වා දුන් අතර මෙහි මූලික අරමුණ වනුයේ ළමුන් විෂයෙහි, ළමුන් කේන්ද්‍ර කොට ගනිමින් ළමුන් උදෙසා මෙන්ම ළමුන්ගේ මැදිහත්වීම තුලින් අවශ්‍යතා හදුනා ගනිමින් ඔවුන් විසින් සැලසුම් සහගත ක්‍රියා මාර්ගයක් ඔස්සේ ආපදා කළමණාකරණය කිරීමේ ක්‍රමවේදය සමාජගත කිරීමයි.

දරුවන්ගේ ශඛ්‍යතාවයන් ශක්තිමත් කරමින් ආපදා තත්වයන් හදුනා ගැනීමත් අවදානම පිළිබද අවබෝධය ලබා දෙමින් දරුවන්ගේ මැදිහත් වීම ස්ථාවර කිරීම සම්බන්ධයෙන් ළමා සමාජ සමග අත්වැල් බැදගනිමින් ක්‍රියාකාරි ළමාරක්ෂණය තුල කටයුතු කරනු ලබන ළමා නියෝජිතයන් පුහුණු කිරීමට සැලසුම් කර ඇති අතර මේ සම්බන්ධයෙන්  දිස්ත්‍රික් සහ ප්‍රාදේශීය ලේකම කාර්යාල වල සේවයේ නියුතු ළමා හිමිකම් ප්‍රවර්ධන නිලධාරීන් පුහුණු කිරීම මේ වනවිට ආරම්භ කර ඇත. මේ සදහා යුනිසෙෆ් ආතනය මගින් තාක්ෂණික සම්පත් සදහා අනුග්‍රාහකත්වය ලබා දෙන අතර මේ වන විට නිලධාරීන් 73 පුහුණු කර ඇත.

වර්තමාන ව්‍යාපෘති

Establishment of Vocational Training Facilities at Existing Certified Schools to Provide Training fo

According to the information obtained from the nine provinces, there are around 14000 children...

ළමුන්ගේ සමාජ ආරක්ෂාව සඳහා වන ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම

කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්‍යාංශය...

ආරක්ෂණ සැලසුම් සකස් කිරීම

අවදානම් තත්වයේ පසුවන දරුවන් සඳහා...

ළමා කේන්ද්‍රීය ආපදා අවම කිරීම

පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා...
අප හා එක් වන්න

අප අමතන්න

  • පරිවාස හා ළමාරක්‍ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
  • 3 වන මහල, සෙත්සිරිපාය, දෙවන අදියර,
  • බත්තරමුල්ල.
  • +94 11 2186 062/ 11 3082 483
  • +94 11 2186 065
  • pcc@sltnet.lk