පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාත්‍යාංශය
ආසියානු සංවර්ධන බැංකු ව්‍යාපෘතිය

අනුමත ප්‍රතිපාදන මුදල: ඇමරිකානු ඩොලර් - 969,176.30

මෙම ව්‍යාපෘතිය කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාත්‍යාංශය යටතේ පවතින ආයතන කිහිපයක් මගින් ක්‍රියාත්මක කෙරේ.  ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව විසින් අරමුදල් සපයනු ලබන ආහාර සහ පෝෂණ ව්‍යාපෘතිය හරහා පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ රැකවරණය යටතේ සිටින ළමුන් කෙරෙහි විශේෂ අවධානයක් යොමු කරමින් ශ්‍රී ලංකාවේ අවදානමට ලක්විය හැකි ළමුන්ගේ පෝෂණ තත්ත්වය සහ ආහාර සුරක්ෂිතතාව වැඩිදියුණු කිරීම සුවිශේෂී කරගත් ප්‍රධාන අරමුණු කිහිපයක් අපේක්ෂා කෙරේ. මෙම අරමුණුවලට ඇතුළත් වන්නේ,

1. ADB-G-01 - වරප්‍රසාද නොලත් රැකවරණ නිවාසවල සිටින දරුවන්ගේ මූලික අවශ්‍යතා සඳහා සහාය

2. ADB-G-03 - ආරක්ෂාකාරී සහ රැකවරණ නිවාසවල කාර්යමණ්ඩල සහ ප්‍රාදේශීය රාජ්‍ය නිලධාරීන් සඳහා පුහුණුව

3. ADB-G-04 - අවදානමට ලක්විය හැකි ළමුන්, කාන්තාවන් සහ පුද්ගලයන් සඳහා රැකවරණ සැලසුම්/ජීවනෝපාය සංවර්ධන සැලසුම් සංවර්ධනය කිරීම

4. ADB-G-05 - ආයතනික රැකවරණයේ සිටින අවදානම් මට්ටමේ සිටින දරුවන්ගේ මූලික අවශ්‍යතා සඳහා සහාය

5. ADB-G-06 - රැකවරණ නිවාසවල සිටින අය ඇතුළු අවදානම් සහිත යෞවනයන් සඳහා ජීවනෝපාය සංවර්ධන සහාය

සමස්තයක් වශයෙන්, ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව විසින් අරමුදල් සපයනු ලබන ආහාර සහ පෝෂණය පිළිබඳ ව්‍යාපෘතිය ශ්‍රී ලංකාවේ අවදානමට ලක්විය හැකි දරුවන්ගේ මූලික අවශ්‍යතා, රැකවරණය සහ ඔවුන්ගේ කායික, මානසික සහ අධ්‍යාපනික අවශ්‍යතා සඳහා සහය ලබා දීමෙන් ඔවුන්ගේ ජීවිත වැඩිදියුණු කිරීම අරමුණු කරගත් විශේෂ ව්‍යාපෘතියකි.

වර්තමාන ව්‍යාපෘති

ආසියානු සංවර්ධන බැංකු ව්‍යාපෘතිය

ආසියානු සංවර්ධන බැංකු ව්‍යාපෘතිය...

යුනිසෙෆ් ව්‍යාපෘති

යුනිසෙෆ් ආයතනයේ මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන...

ආරක්ෂණ සැලසුම් සකස් කිරීම

අවදානම් තත්වයේ පසුවන දරුවන් සඳහා...

ළමා කේන්ද්‍රීය ආපදා අවම කිරීම

පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා...
අප හා එක් වන්න

අප අමතන්න

  • පරිවාස හා ළමාරක්‍ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
  • 3 වන මහල, සෙත්සිරිපාය, දෙවන අදියර,
  • බත්තරමුල්ල.
  • +94 11 2186 062/ 11 3082 483
  • +94 11 218 7285
  • pcc@sltnet.lk