පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාත්‍යාංශය
නවක ළමා හිමිකම් ප්‍රවර්ධන සහකාරවරුන් සඳහා සිද්ධි කළමණාකරණය හා ආරක්ෂණ සැලසුම් සකස් කිරීමේ පුහුණු වැඩස

09 01 2024 - 09:00 AM

නවක ළමා හිමිකම් ප්‍රවර්ධන සහකාරවරුන් සඳහා සිද්ධි කළමණාකරණය හා ආරක්ෂණ සැලසුම් සකස් කිරීම පිළිබඳ තෙදින නේවාසික පුහුණු වැඩසටහනේ දෙවන දින වැඩසටහන 2024.01.09 වන දින අතුරුගිරිය ජාතික වැවිලි කළමනාකරණ ආයතනයේ දී පවත්වන ලදි.

අප හා එක් වන්න

අප අමතන්න

  • පරිවාස හා ළමාරක්‍ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
  • 3 වන මහල, සෙත්සිරිපාය, දෙවන අදියර,
  • බත්තරමුල්ල.
  • +94 11 2186 062/ 11 3082 483
  • +94 11 218 7285
  • pcc@sltnet.lk