நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்

மகளிர்இ சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக வலுப்படுத்துகை அமைச்சு
Issues related to Children in Kinniya Divisional Secretariat

01 02 2023 - 10:00 AM

A discussion related to the existing challenges on the rights and safety of children in the Kinniya Divisional Secretary Division was held on 31.01.2023 at the office with the leadership of the Divisional Secretary.   It was discussed about the departure of parents of children above 2 years of age for foreign work, rehabilitation of children addicted to drug use, addiction of children to mobile phones, obstacles in providing transport facilities for schools were discussed here. 

 

A group including the Children’s’ rights Chief of UNICEF, Probation Commissioner, Children’s Rights Promotion Officer attached to Trincomalee District, Assistant Officer, Probation Officers and Chief Probation Officer of the Eastern Province participated in this event.

புதிய செய்திகள்

Weather Kids...

21 01 2024 - 10:00 AM

எம்முடன் இணைந்துகொள்ளுங்கள்

எம்மைத் தொடர்புகொள்ள

  • நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்,
  • 3 ஆம் மாடி, செத்சிறிபாய, இரண்டாம் கட்டம்,
  • பத்தரமுல்லை.
  • +94 11 2186 062/ 11 3082 483
  • +94 11 218 7285
  • pcc@sltnet.lk