நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்

மகளிர்இ சிறுவர் அலுவல்கள் மற்றும் சமூக வலுப்படுத்துகை அமைச்சு
Affirmation of children’s Right to Participation

08 03 2023 - 13:00 PM

A preliminary discussion regarding planning activities for implementation   within the next few years to further broaden the children’s clubs and councils program implemented from the village up to the National level by the Department of Probation and Child Care Services for the affirmation of children’s right to participation, was held on 07.03.2023 at the Department of Probation and Child Care Services.  Representatives from the NGOs from Save the Children, Leads, FISD, WDC and Sri Lanka Unites participated in this.  It was also decided to formulate a strategic plan for the implementation of Children’s clubs and children’s council program  to prepare the background required to involve them in the process of decision making process by further empowering children and to get the views of children regarding the gathering of National children’s Council. 

 

புதிய செய்திகள்

Weather Kids...

21 01 2024 - 10:00 AM

எம்முடன் இணைந்துகொள்ளுங்கள்

எம்மைத் தொடர்புகொள்ள

  • நன்னடத்தை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்புச் சேவைகள் திணைக்களம்,
  • 3 ஆம் மாடி, செத்சிறிபாய, இரண்டாம் கட்டம்,
  • பத்தரமுல்லை.
  • +94 11 2186 062/ 11 3082 483
  • +94 11 218 7285
  • pcc@sltnet.lk