පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාත්‍යාංශය
අත්වැල අනුග්‍රාහක මාපිය යෝජනා ක්‍රමය දියත් කිරීම

03 08 2022 - 10:00 AM

“අත්වැල අනුග්‍රාහක මාපිය යෝජනා ක්‍රමය” හඳුන්වාදීමේ වැඩසටහන 2022.08.03 දින පෙ.ව.10.00ට සෙත්සිරිපාය දෙවන අදියරේ, 11 වන මහලේ පිහිටි ශ්‍රවණාගාරයේදී පැවැත්වේ.

 

 

අප හා එක් වන්න

අප අමතන්න

  • පරිවාස හා ළමාරක්‍ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
  • 3 වන මහල, සෙත්සිරිපාය, දෙවන අදියර,
  • බත්තරමුල්ල.
  • +94 11 2186 062/ 11 3082 483
  • +94 11 218 7285
  • pcc@sltnet.lk