පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාත්‍යාංශය
අත්වැල අනුග්‍රාහක මාපිය යෝජනා ක්‍රමයේ අන්‍රග්‍රාහකයින් සඳහා වන අයදුම්පත්‍රය A

10 08 2022 - 10:00 AM

අත්වැල අනුග්‍රාහක මාපිය යෝජනා ක්‍රමයේ අනුග්‍රාහකයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ අයදුම්පත්‍රය පහත සබැඳිය මගින් ලබා ගන්න.

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSdau0RutphaRm.../viewform

ක්ෂණික ඇමතුම් - 076-9905755

කොමසාරිස්

පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

අප හා එක් වන්න

අප අමතන්න

  • පරිවාස හා ළමාරක්‍ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
  • 3 වන මහල, සෙත්සිරිපාය, දෙවන අදියර,
  • බත්තරමුල්ල.
  • +94 11 2186 062/ 11 3082 483
  • +94 11 218 7285
  • pcc@sltnet.lk