පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාත්‍යාංශය
ලෝක ළමා දින ජාතික සැමරුම - 2022

01 10 2022 - 09:00 AM

2022 ලෝක ළමා දින ජාතික උත්සවය රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු ගීතා සමන්මලී කුමාරසිංහ මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2022 ඔක්තෝම්බර් 01 වන දින අමාත්‍යාංශ පරිශ්‍රයේදී පැවැත්විණි.

අප හා එක් වන්න

අප අමතන්න

  • පරිවාස හා ළමාරක්‍ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
  • 3 වන මහල, සෙත්සිරිපාය, දෙවන අදියර,
  • බත්තරමුල්ල.
  • +94 11 2186 062/ 11 3082 483
  • +94 11 218 7285
  • pcc@sltnet.lk