පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාත්‍යාංශය
ලෝක ළමා දින චිත්‍ර තරඟයේ ජාතික මට්ටමේ ජයග්‍රාහකයන්

01 10 2022 - 10:00 AM

ලෝක ළමා දින සැමරුම - 2022

ජාතික ළමා චිත්‍ර තරගාවලිය ("කියන්න බැරි දේ අදින්න - තෙලිතුඩක අසිරිය")

ජාතික මට්ටමේ ජයග්‍රාහක ජයග්‍රාහිකාවන්

අප හා එක් වන්න

අප අමතන්න

  • පරිවාස හා ළමාරක්‍ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
  • 3 වන මහල, සෙත්සිරිපාය, දෙවන අදියර,
  • බත්තරමුල්ල.
  • +94 11 2186 062/ 11 3082 483
  • +94 11 218 7285
  • pcc@sltnet.lk