පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාත්‍යාංශය
ක්ෂේත්‍ර චාරිකාව - උච්චමුණි දූපත, කල්පිටිය

17 01 2023 - 15:30 PM

කල්පිටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ඩජ්බේ ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ එක් කොටසක් වන උච්චමුණි ගම්මානයේ දරුවන්ගේ ළමා අයිතිවාසිකම් තහවුරු වන ආරක්ෂාකාරී හා ප්‍රියමනාප පරිසරයක්  ඇති කිරීම මෙම වැඩසටහනේ ප්‍රධාන අරමුණ වේ. මෙම වැඩසටහනේ සාරාංශ වාර්තාව පහතින් බාගත කර ගන්න.

 

ක්ෂේත්‍ර චාරිකාව - උච්චමුණි දූපත, කල්පිටිය

 

 

අප හා එක් වන්න

අප අමතන්න

  • පරිවාස හා ළමාරක්‍ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
  • 3 වන මහල, සෙත්සිරිපාය, දෙවන අදියර,
  • බත්තරමුල්ල.
  • +94 11 2186 062/ 11 3082 483
  • +94 11 218 7285
  • pcc@sltnet.lk