පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාත්‍යාංශය
ජාතික ළමා චිත්‍ර තරගාවලිය

01 06 2022 - 10:00 AM

“සියල්ලටම පෙර දරුවන්”

ලෝක ළමා දින ජාතික සැමරුම - 2022

මෙම තරගාවලිය සඳහා අවශ්‍ය විස්තර, මාර්ගෝපදේශ සහ අයදුම්පත්‍ර පහත සබැදි හරහා බාගත කර ගන්න.

https://drive.google.com/.../1xwBcKPDDXsjLeTuYvbCBHC.../view

අප හා එක් වන්න

අප අමතන්න

  • පරිවාස හා ළමාරක්‍ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
  • 3 වන මහල, සෙත්සිරිපාය, දෙවන අදියර,
  • බත්තරමුල්ල.
  • +94 11 2186 062/ 11 3082 483
  • +94 11 2186 065
  • pcc@sltnet.lk