පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාත්‍යාංශය
පරිවාස නිලධාරීන් සඳහා සාමදාන විනිශ්චයකාර තනතුරු ප්‍රදානය කිරීම

18 01 2023 - 16:00 PM

අධිකරණය හමුවට ඉදිරිපත් කරනු ලබන ළමුන්ගේ නඩු කටයුතු වඩාත් පහසු හා කඩිනම් කිරීමේ අරමුණ ඇතිව දිවයිනේ සියළුම පරිවාස නිලධාරීන් සඳහා සාමදාන විනිශ්චයකාර තනතුරු ප්‍රදානය කිරීමට රජය තීරණය කර ඇත.

අධිකරණ, බන්ධනාගාර කටයුතු හා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ ගරු අමාත්‍ය විජයදාස රාජපක්ෂ මැතිතුමා විසින් මීට අදාළ පත්වීම් ලිපි නිල වශයෙන් පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා කොමසාරිස් වෙත භාර දීම 2023.01.19 දින පෙරවරුවේ ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේදී සිදු කෙරේ.

අප හා එක් වන්න

අප අමතන්න

  • පරිවාස හා ළමාරක්‍ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
  • 3 වන මහල, සෙත්සිරිපාය, දෙවන අදියර,
  • බත්තරමුල්ල.
  • +94 11 2186 062/ 11 3082 483
  • +94 11 218 7285
  • pcc@sltnet.lk