පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාත්‍යාංශය
ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කයට අනුයුක්ත ලමා හිමිකම් ප්‍රවර්ධන නිලධාරීන් / සහකාර නිලධාරීන් සමග සාකච්ඡාව

01 02 2023 - 10:00 AM

ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කයට අනුයුක්ත ලමා හිමිකම් ප්‍රවර්ධන නිලධාරීන් / සහකාර නිලධාරීන් සමග සුහද සාකච්ඡාවක් 2023.01.31 දින කින්නියා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යලයේදි පැවැත්විණි. ළමා රැකවරණ සහතික කිරීමට ගනු ලබන තීරණ ක්‍රියාත්මක කිරිමෙහිලා පවතින නෛතික සහ ප්‍රතිපත්තිමය බාධා පිලිබදවත් නිලධාරීන් ලෙස පවතින ගැටලු පිලිබදවත් මෙහිදි අවධානය යොමු කරන ලදි.

අප හා එක් වන්න

අප අමතන්න

  • පරිවාස හා ළමාරක්‍ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
  • 3 වන මහල, සෙත්සිරිපාය, දෙවන අදියර,
  • බත්තරමුල්ල.
  • +94 11 2186 062/ 11 3082 483
  • +94 11 218 7285
  • pcc@sltnet.lk