පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාත්‍යාංශය
වාහරෙයි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ පැවති සැකච්ඡාව

01 02 2023 - 10:00 AM

මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ වාහරෙයි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ ළමා අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡාවක් 2023/02/01 දින එම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ දී පැවැත්විණි. එම අවස්ථාවට යුනිසෙෆ් ළමා ආරක්ෂණ අංශ ප්‍රධානි, පරිවාස කොමසාරිස්, ළමා හිමිකම් ප්‍රවර්ධන නිලධාරි, පරිවාස නිලධාරි ඇතුළු නිලධාරීන් පිරිසක් ද, ප්‍රාදේශීය ළමා සභාවේ සභාපතිවරයා ද සහභාගී විය. පාසල් හැර යන ළමුන්ගේ ප්‍රමාණය ඉහළ යාමත්, පාසල් දරුවන්ට ප්‍රවාහන පහසුකම් සපයා ගැනීමේ ඇති දුෂ්කරතා, මව්වරුන් විදෙස්ගත වීම පිළිබඳව මෙහිදී ප්‍රධාන වශයෙන් අවධානයට යොමු විය.

අප හා එක් වන්න

අප අමතන්න

  • පරිවාස හා ළමාරක්‍ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
  • 3 වන මහල, සෙත්සිරිපාය, දෙවන අදියර,
  • බත්තරමුල්ල.
  • +94 11 2186 062/ 11 3082 483
  • +94 11 218 7285
  • pcc@sltnet.lk