පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැන්වීම් අමාත්‍යාංශය
ලෝක ළමා දිනය - 2023

08 09 2023 - 11:00 AM

ලෝක ළමා දිනය - 2023

ලෝක ළමා දින තේමාව සහ ලාංඡනය

 

 

සියල්ලටම වඩා දරුවන් වටී

எல்லாவற்றையும் விட பிள்ளைகள் பெறுமதியானவர்கள்

“CHILDREN ABOVE ALL”

 

අප හා එක් වන්න

අප අමතන්න

  • පරිවාස හා ළමාරක්‍ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
  • 3 වන මහල, සෙත්සිරිපාය, දෙවන අදියර,
  • බත්තරමුල්ල.
  • +94 11 2186 062/ 11 3082 483
  • +94 11 218 7285
  • pcc@sltnet.lk