පරිවාස හා ළමාරක්ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

කාන්තා හා ළමා සංවර්ධන, පෙර පාසල් හා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන, පාසල් යටිතල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
නව අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමන්ගේ වැඩ භාර ගැනීම

13 08 2020 - 10:00 AM

ගරු අමාත්‍ය ජී.එල්.පිරිස් මැතිතුමා අධ්‍යපන අමාත්‍ය වශයෙන් පත් කරන ලද අතර 2020 අගෝස්තු මස 13 වන දින ඉසුරුපාය අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ දී සිය ධූරයේ වැඩ භාර ගන්නා ලදි.  

අප හා එක් වන්න

අප අමතන්න

  • පරිවාස හා ළමාරක්‍ෂක සේවා දෙපාර්තමේන්තුව
  • 3 වන මහල, සෙත්සිරිපාය, දෙවන අදියර,
  • බත්තරමුල්ල.
  • +94 11 2186 062/ 11 3082 483
  • +94 11 2186 065
  • pcc@sltnet.lk